Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 3:4 in Aguacateco

Help us?

Levítico 3:4 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

4 Ncha'tz, tajwe'n yil patij yi cob xtxicunil tu yi ẍepu' yi at scye'jak, nin tu yi xtx'otx' tu yi ẍepu'il. Tajwe'n tz'el ticy'le'n tircu'n yi e'chk takle'na'tz tan pat-xe'n.