Text copied!
CopyCompare
Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament - Levítico - Levítico 3

Levítico 3:2-13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
2Yi jun yil tz'oponsan yi jun oya'tz swutz cunin yi puertil yi pe'mil yi mantial tetz molbil ibaj, tajwe'n yi bajx ltak'e'n yi k'ab twi', ba'n tzun tz'oc jak' kultz ta'n. Kalena's tzun cho'c yi e' pale', yi e' cy'ajl Aarón, tan kojle'n nin yi ẍch'el tibaj, nin xlajak yi altar.
3”Ej nin tajwe'n yil pat-xij cyakil yi ẍepu' yi at le c'u'l yi jun oya'tz.
4Ncha'tz, tajwe'n yil patij yi cob xtxicunil tu yi ẍepu' yi at scye'jak, nin tu yi xtx'otx' tu yi ẍepu'il. Tajwe'n tz'el ticy'le'n tircu'n yi e'chk takle'na'tz tan pat-xe'n.
5Nin i'tz yi e' pale' yi chocopon tan pate'n tibaj te'n yi tx'ixwatz yi na pat-xij tircu'n wankil, yi na tzan k'a'kl wi altar, na yi e'chk ẍepu'ila'tz, na ẍchaj yi ja jal tzatzin paz skaxo'l tu yi jun aj oyinl i'tz jun oy yi stz'e'ok, nin yi wi'nin c'o'cal tzinwutz, nin yi wi'nin na chintzatzin te'j.
6”Ej nin alchok scyetz yil tz'ul tan toye'n jun awun yi na ẍchaj yi ja jal tzatzin paz skaxo'l, tajwe'n yi cho'n tz'eltzaj yi oya'tz txo'l yi tawun, nin chin tajwe'n cunin yi i'tz jun mam, nka jun tij yi qui'c mu'ẍ tal yana'sil.
7Ma yi ko i'tz jun ne'ẍ cneru' yil tz'opon oyi'n tzinwutz,
8tajwe'n yil tz'opon ticy'le'n swutz cunin puertil yi pe'mil yi mantil tetz molbil ibaj. Nin yi aj oyinla'tz tajwe'n yi bajx ltak'en yi k'ab twi' yi tawuna'tz, kalena's tzun tz'oc jak' kultz ta'n. Nin yi e' pale' chocopon tan kojle'n nin yi ẍch'el tibaj, nin xlajak yi altar.
9”Ej nin te yi jun oya'tz tetz tzatzin paz, stoye' tircu'n yi ẍepu'il tan pat-xe'n, tu yi je'. Nin tajwe'n tz'el kuxij yi je' kale na xe'te't tzaj wutz coc. Ncha'tz tajwe'n tan pate'n cyakil yi ẍepu' yi at te lasu', nin tircu'n yi at le c'u'l.
10Ncha'tz tajwe'n yil pat-xij cabil yi xtxicun tuml yi ẍepu'il, nin tu xtx'otx' tuml yi ẍepu'il, tajwe'n tz'el ticy'le'n tan pate'n, yil tz'el ticy'le'n yi xtxicun.
11Ma yil bnix yi xtxolbila'tz ba'n tzun tz'oc yi pale'-tz tan pate'n tircu'n yi mbi cu'n na el tzaj twankil yi oya'tz wi altar, na ni'cu'n chi i'tzk cumir yi na tzan toye'n tan tak'le'n ink'ej.
12”Ma ko i'tz jun chiw yil tz'opon jun tan toye'n tetz xtx'ixwatz tzinwutz,
13ba'n je k'ab twi' bajx, kalena's tzun tz'oc jak' kultz ta'n swutz cunin yi puertil yi pe'mil yi mantial tetz molbil ibaj. Ma yi e' pale', e' tzuntz chocopon tan kojle'n nin yi ẍch'el tibaj nin xlajak yi altar.

Read Levítico 3Levítico 3
Compare Levítico 3:2-13Levítico 3:2-13