Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 3:11-15 in Aguacateco

Help us?

Levítico 3:11-15 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

11 Ma yil bnix yi xtxolbila'tz ba'n tzun tz'oc yi pale'-tz tan pate'n tircu'n yi mbi cu'n na el tzaj twankil yi oya'tz wi altar, na ni'cu'n chi i'tzk cumir yi na tzan toye'n tan tak'le'n ink'ej.
12 ”Ma ko i'tz jun chiw yil tz'opon jun tan toye'n tetz xtx'ixwatz tzinwutz,
13 ba'n je k'ab twi' bajx, kalena's tzun tz'oc jak' kultz ta'n swutz cunin yi puertil yi pe'mil yi mantial tetz molbil ibaj. Ma yi e' pale', e' tzuntz chocopon tan kojle'n nin yi ẍch'el tibaj nin xlajak yi altar.
14 ”Ej nin yil bnix yi xtxolbila'tz, kalena's tzun tz'oc yi pale' tan pate'n tircu'n yi ẍepu'il yi lasu', nin tircu'n yi ẍepu' yi at le c'u'l, tetz jun oy yi patu'n cu'n sbne' tzinwutz.
15 Ncha'tz tajwe'n tan pat-xe'n cabil yi xtxicun tu yi ẍepu'il, nin tajwe'n tan pat-xe'n yi xtx'otx' tu yi ẍepu'il, tuml yi ẍepu' yi at wutz coc.