Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 2:3-9 in Aguacateco

Help us?

Levítico 2:3-9 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

3 Ma yi sowril yi jarina'tz, ya'stzun tetz Aarón yi wi'tz pale', scyuch' yi e' nitxajil, nin wi'nin xanil yi jun jarina'tz chi yi jun txob yi na patij swutz Kataj.
4 ”Ma ko at jun yi na taj toy jun pam yi cho'n na bnix tul ẍchujil pam, tajwe'n yil bnix te balaj jarin yi qui'c xtx'amil, nin tajwe'n yil co'sij tu aceit. Ncha'tz ba'n bnix chi tane'n ẍec yi qui'c xtx'amil, nin ba'n ben ch'uli'n aceit tibaj.
5 ”Ma ko at jun yi na toy jun pam yi cho'n na bnix wi xc'o'n, ncha'tz tajwe'n yil bnix te balaj jarin yi qui'c xtx'amil nin yi co'si'nt tu aceit.
6 Yil bnix, ba'n tzun lcu' piẍu'ntz, nin ba'n ben ch'uli'n aceit tibaj.
7 ”Ej nin ko at jun yi na toy jun jilwutz pam yi cho'n na bnix tul jun sartén, ncha'tz tajwe'n yil bnix te balaj jarin tu aceit.
8 Ba'n tzun tz'ul ticy'le'n e'chk oya'tz tzinwutz yi in Jehová yi iRyosil, nin tajwe'n tan tak'le'n tetz yi pale'. Nin i' tzun tz'icy'ank nintz kale atit yi altar.
9 Nin tajwe'n stz'ame'n jun piẍ te yi oya'tz tetz k'ajbil tircu'n yi pam, nin tajwe'n ltak'e'n wi altar tan pat-xe'n. I'tz jun oy yi spat-xok, yi wi'nin c'o'cal tzinwutz, nin yi wi'nin na chintzatzin te'j.