Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 2:2 in Aguacateco

Help us?

Levítico 2:2 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

2 Ma yi list tane'n, ba'n tzun tz'ultz ta'n ẍchiwutz yi e' xonl Aarón, yi e' pale'. Nin jun scyeri e' pale'a'tz ba'n xtxobe'n jun txob te yi jarina'tz yi yuju'n tib tu aceit. Ej nin ba'n tz'oc tan pate'n yi jun txoba'tz wi altar, tuml cyakil yi insens. Yi jun txoba'tz yi na pat-xij, i'tz k'ajbil tircu'n yi jarin tu yi aceit.