Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 27:6-7 in Aguacateco

Help us?

Levítico 27:6-7 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

6 Ma scyetz yi e' nitxa' tan jun xaw jalen o' yob, yi chijamel i'tz o' ntzi' piẍ sakal ko i'tz xicy, ma ko xun ox ntzi' tzuntz.
7 Ma scyetz yi e' yi ja tz'ak ox c'al yob cya'n, o'laj tzun piẍ sakaltz, scyetz yi e' yaj, nin lajuj scyetz yi e' xna'n.