Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 27:31 in Aguacateco

Help us?

Levítico 27:31 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

31 Ma ko at jun na taj tan colpe'n mu'ẍ te yi lajuji'n piẍa'tz, tajwe'n tan ẍchojol yi jamel tuml o'i'n part te tircu'n yi jamel.