Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 27:30 in Aguacateco

Help us?

Levítico 27:30 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

30 ”Yi lajuji'n piẍ te yi e'chk cosech yi na je' wi yi cojbil, tu yi wutz e'chk tze' i'tz wetz.