Text copied!
CopyCompare
Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament - Levítico - Levítico 27

Levítico 27:3-11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
3Ko i'tz jun yaj yi at tul junak yob jalen ox c'al yob yi jamel i'tz nicy' cient piẍ sakal. Xom quen tu' te yi walor yi jilwutz pwok yi na xcon le mantial tetz molbil ibaj.
4Ma ko i'tz jun xna'n yi nsukij swetz, yi jamel i' i'tz, junaklaj piẍ sakal.
5Ma scyetz yi e' wunak yi ate' tul o' yob jalen junak yob yi nsukij swetz, yi chijamel i'tz junak piẍ sakal yi ko i'tz yaj, ma ko i'tz xna'n, lajuj ntzi' tzuntz.
6Ma scyetz yi e' nitxa' tan jun xaw jalen o' yob, yi chijamel i'tz o' ntzi' piẍ sakal ko i'tz xicy, ma ko xun ox ntzi' tzuntz.
7Ma scyetz yi e' yi ja tz'ak ox c'al yob cya'n, o'laj tzun piẍ sakaltz, scyetz yi e' yaj, nin lajuj scyetz yi e' xna'n.
8Ma ko chin me'ba' nin jun wunak, tan ẍchojle'n yi pwok yi bixba'nt, tajwe'n tzun tz'opontz tan yol tetz yi pale', tan tbite'n yi nicy'na' ẍchoje', xomquen tu' te yi walor yi jun yi sukin yi yol.
9”Ma jalu', yi ko i'tz jun awun yi suki'nt swetz, qui'c tzun rmeriltz tan xite'n yi jun trata'tz, na ja wi't xansij.
10Nin qui'c cuj tan je'n tx'exu'n tu junt awun. Qui'c na ban ko chin ba'nt cunin, nka ajnakt tzaj cunin. Ma ko na tx'e'xij jun awuna'tz yi suki'nt, chicabil tzuntz na chixansij, yi jun yi at nintz, tu yi xel yi mopon oyi'n.
11”Ma ko i'tz jun txuc yi nk'e'tz xansa'nt, yi qui'c cuj tan toye'n tetz Ryos, tajwe'n tzuntz tan bene'n ticy'le'n yi jun awuna'tz swutz yi pale',

Read Levítico 27Levítico 27
Compare Levítico 27:3-11Levítico 27:3-11