Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 27:29-34 in Aguacateco

Help us?

Levítico 27:29-34 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

29 Nin ncha'tz qui'c cuj tan colpe'n jun wunak yi suki'nt swetz, ma na tajwe'n tan quime'n.
30 ”Yi lajuji'n piẍ te yi e'chk cosech yi na je' wi yi cojbil, tu yi wutz e'chk tze' i'tz wetz.
31 Ma ko at jun na taj tan colpe'n mu'ẍ te yi lajuji'n piẍa'tz, tajwe'n tan ẍchojol yi jamel tuml o'i'n part te tircu'n yi jamel.
32 ”Jun te yi lajuj awun, tajwe'n tan tak'le'n swetz, na ya'stzun yi lajuji'n part,
33 nin qui'c cuj tan tak'le'n junt xel yi ba'nt cu'n, nka ploj mu'ẍ tal. Nin kol je' tx'exu'n jun awun, chicabil tzuntz ẍchicyajk tetz wetz, nin qui'c cuj tan chicolpe'n.”
34 Ya'stzun yi e'chk ca'wl yi tak' Kataj Ryos tetz Moisés wi yi wutz yi na bi'aj Sinaí, tan xtxolil scyetz yi e' tetz tanum, yi e' xonl Israel.