Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 27:20-34 in Aguacateco

Help us?

Levítico 27:20-34 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

20 Poro ko quil cambaj yi tx'otx', nin lben c'a'y tetz junt wunak, qui'ct tzun cuj tan cambal junt tir yi tx'otx'.
21 Nin yil jepon yi jun yob yi na bi'aj jubileo, qui'c jun taw sbne', ma na ntin in, nin yi pale' i' tz'ocopon tan q'uicy'le'n yi tx'otx'a'tz.
22 ”Ko at jun ltak' jun piẍ tx'otx' swetz yi ja lok', nin nk'e'tz herens yi at tk'ab, cyak'un taj,
23 stile' yi pale' nicy'na' jamel sbne' jalen yil jepon yi jun yob jubileo. Nin te ite'n nin k'eja'tz na taj ẍchojle'n.
24 Ma yil tz'opon yi jun yob jubileo, spakxok tzun junt tir yi tx'otx' tk'ab yi mero taw banak.
25 ”Tircu'n jamel e'chk takle'n tajwe'n yi cho'n lxom te yi jun jilwutz pwok yi na xcon le yi mantial tetz molbil ibaj.
26 ”Ma jalu', je xtxolbile'j scye yi awun yi bajx na chitz'ij. Yi e'a's yi bajx na chitz'ij wetz sbne', qui'c rmeril tan suke'n swetz, na bixba'nt wa'n yi wetz sbne'. Qui'c na ban ko i'tz jun tal wacẍ, nka jun tal ne'ẍ cne'r, wetz sbne'.
27 Ma jalu', ko i'tz bajx tal jun txuc yi xan kol bajsij, ba'n colpij. Ntin na taj ẍchojle'n yi jamel yi na bixe' tan yi pale', tuml jun mult yi i'tz jun part te o' piẍ yi jamel yi jun txuca'tz. Poro ko quil je' colpi'n, ba'n lben c'a'y tan yi pale' chi yi jamel yi ja wi't bixe'.
28 ”Ko at jun yi ja wi't suk yi me'bi'l swetz, qui'c na ban ko i'tz wunak, tawun, nka jalaj tx'otx' yi ya'stzun yi herens yi ncyaj chik'ol yi e' taj xtxu'. Qui'c cuj tan bene'n c'a'y, nin qui'c rmeril tan cambe'n junt tir na ya'stzun xac yi ja ak'lij swetz, nin wi'nin xanil tzinwutz.
29 Nin ncha'tz qui'c cuj tan colpe'n jun wunak yi suki'nt swetz, ma na tajwe'n tan quime'n.
30 ”Yi lajuji'n piẍ te yi e'chk cosech yi na je' wi yi cojbil, tu yi wutz e'chk tze' i'tz wetz.
31 Ma ko at jun na taj tan colpe'n mu'ẍ te yi lajuji'n piẍa'tz, tajwe'n tan ẍchojol yi jamel tuml o'i'n part te tircu'n yi jamel.
32 ”Jun te yi lajuj awun, tajwe'n tan tak'le'n swetz, na ya'stzun yi lajuji'n part,
33 nin qui'c cuj tan tak'le'n junt xel yi ba'nt cu'n, nka ploj mu'ẍ tal. Nin kol je' tx'exu'n jun awun, chicabil tzuntz ẍchicyajk tetz wetz, nin qui'c cuj tan chicolpe'n.”
34 Ya'stzun yi e'chk ca'wl yi tak' Kataj Ryos tetz Moisés wi yi wutz yi na bi'aj Sinaí, tan xtxolil scyetz yi e' tetz tanum, yi e' xonl Israel.