Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 27:20-21 in Aguacateco

Help us?

Levítico 27:20-21 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

20 Poro ko quil cambaj yi tx'otx', nin lben c'a'y tetz junt wunak, qui'ct tzun cuj tan cambal junt tir yi tx'otx'.
21 Nin yil jepon yi jun yob yi na bi'aj jubileo, qui'c jun taw sbne', ma na ntin in, nin yi pale' i' tz'ocopon tan q'uicy'le'n yi tx'otx'a'tz.