Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 27:2 in Aguacateco

Help us?

Levítico 27:2 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

2 “Txolnin yi e'chk xtxolbile'j scyetz yi e' atanum yi e' xonl Israel: Alchok scyetz yi na taj ẍchoj yi jamel tan colpe'n jun wunak nka jun e'chk takle'n yi sukij swetz, je yi pwok yi tajwe'n tan ẍchojle'n swetz tan colpene'l tzaj tk'ab yi yol yi nsuk swetz: