Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 27:16 in Aguacateco

Help us?

Levítico 27:16 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

16 ”Ko at jun ja suk jun piẍ cojbil swetz, yi walor yi jun piẍ cojbila'tz cho'n xomok te yi nicy'na' cosech na je' swutz, yi walor i'tz nicy' cient piẍ sakal te cyakil ca'wunak cient tu ca'wunak liwr cebada yi na je' swutz.