Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 27:13 in Aguacateco

Help us?

Levítico 27:13 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

13 Nin ko na a'wij tan taje'n junt tir yi awun, tajwe'n tzuntz tan ẍchojol yi jamel yi bixba'nt, tuml jun mult, yi i'tz jun part te o' piẍ yi jamel yi awuna'tz.