Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 27:10-11 in Aguacateco

Help us?

Levítico 27:10-11 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

10 Nin qui'c cuj tan je'n tx'exu'n tu junt awun. Qui'c na ban ko chin ba'nt cunin, nka ajnakt tzaj cunin. Ma ko na tx'e'xij jun awuna'tz yi suki'nt, chicabil tzuntz na chixansij, yi jun yi at nintz, tu yi xel yi mopon oyi'n.
11 ”Ma ko i'tz jun txuc yi nk'e'tz xansa'nt, yi qui'c cuj tan toye'n tetz Ryos, tajwe'n tzuntz tan bene'n ticy'le'n yi jun awuna'tz swutz yi pale',