Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 26:8-9 in Aguacateco

Help us?

Levítico 26:8-9 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

8 Ntin o' ntzi' ixone'n cxcyek tan chilaje'n len jun cient icontr, nin yi jun cient itetz, chixcyek tan chilaje'n len lajuj mil icontr, nin tircu'n ẍchiquimoklen ita'n tan spar.
9 Wi'nin ẍchin tzatzink tzite'j, nin cxpuc'unk wa'n, nin jun cu'n nelpon cu'n te inyol yi insuknak tzitetz.