Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 26:7-10 in Aguacateco

Help us?

Levítico 26:7-10 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

7 Cxcyekwok tan chilaje'n len e' icontr, nin ẍchiquimok tircu'n ita'n tan spar.
8 Ntin o' ntzi' ixone'n cxcyek tan chilaje'n len jun cient icontr, nin yi jun cient itetz, chixcyek tan chilaje'n len lajuj mil icontr, nin tircu'n ẍchiquimoklen ita'n tan spar.
9 Wi'nin ẍchin tzatzink tzite'j, nin cxpuc'unk wa'n, nin jun cu'n nelpon cu'n te inyol yi insuknak tzitetz.
10 Nin cxwankwok te yi cosech triw yi colije't ita'n, nin tajwe'n tan tele'n tzaj ita'n le cu'lbel, tan icolol yi wutz yi ac'aj cosech.