Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 26:7 in Aguacateco

Help us?

Levítico 26:7 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

7 Cxcyekwok tan chilaje'n len e' icontr, nin ẍchiquimok tircu'n ita'n tan spar.