Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 26:4-5 in Aguacateco

Help us?

Levítico 26:4-5 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

4 tz'opon tzun yi a'baltz wa'n te yi tiempil, nin tircu'n e'chk ujul swutzink.
5 Nin yi triw yi jepon ita'n xtx'aje' yil tz'ucu'l tiempil yi uva, nin yi uva xtx'aje' jalen yil tz'oc junt tir yi cosech wi yi cojbil. Nin quil xquim wok tan we'j, nin tan yi na cxtzan wok tan banle'n tane'n e'chk inca'wl quil sotz ic'u'l le itanum.