Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 26:3-4 in Aguacateco

Help us?

Levítico 26:3-4 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

3 ”Yi kol cxom wok te e'chk inca'wl, nin kol tziban tane'n tircu'n yi na walnin tzitetz,
4 tz'opon tzun yi a'baltz wa'n te yi tiempil, nin tircu'n e'chk ujul swutzink.