Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 26:29-30 in Aguacateco

Help us?

Levítico 26:29-30 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

29 Nin tan yi xtxolbila'se'j, axwokte'n cxocopon tan chibajse'n initxa'.
30 Nocopon tan xite'n cu'n e'chk k'ajbil yi na xcon ita'n tan c'u'laje'n e'chk ryos. Nin cob cuntu' chelpon e'chk patbil insens yi na xcon tzitetz. Nin yi iwankil yi quimnakt cho'n jepon intenul tibaj chiwankil e'chk iryosil yi qui na chinachon. Tzinchaje' tzuntz tzitetz yi qui na chimpek' te itajtza'kl.