Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 26:27-28 in Aguacateco

Help us?

Levítico 26:27-28 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

27 ”Ej, nin ko qui nin na ocopon inyol te iwi', nin ch'inch'uj nin tunin axwok tan pajle'n inca'wl,
28 ẍchi'chok inc'u'l tzite'j, nin cxincawse' wok jukt tir yi nimte'n cu'n q'uixbel sbne', tan yi ipajpal.