Text copied!
CopyCompare
Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament - Levítico - Levítico 26

Levítico 26:15-16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
15ma na ko quil tzicujij e'chk inley nin kol cxo'cwok tan telse'n k'ej e'chk inca'wl, nin ko quil tziban tane'n, qui tzun cxe'l cu'n wok te yi katrat.
16Ko ya'tz tziban wok, je tzimbane'j tzite'j: Chin xo'wbil nin sbne', cupon ya'bil yi sbiyonk, tz'elu'l ik'a'kl, ẍchiyobtok iwutz, nin quil jal iwalor, nin qui'c wutzil yi e'chk ujul sbne' yil tzitawaj, na yi e' icontr e' scambank yi wutz icosech.

Read Levítico 26Levítico 26
Compare Levítico 26:15-16Levítico 26:15-16