Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 25:50-53 in Aguacateco

Help us?

Levítico 25:50-53 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

50 Nin na taj telse'n ajal te yi jatna' tiemp na taj tan je'mpone'n te yi yob tetz jubileo, nin yi jamel tan tele'n liwr i'tz yi tajlal yi e'chk yob yi quil xcon tetz yi patrón. Yi pwok cho'n xomok te yi na chitx'ac yi e' ak'unwil tul jun k'ej.
51 Nin ko at tzaj nin coboxt yob yi qui njepon te yi jun yob jubileo, tajwe'n tan tk'ol mu'ẍ te yi pwok yi nstz'am yi bene'n c'ayil tib.
52 Ko coboxte'n yob tan je'mpone'n te yi jun yob tetz jubileo, ntin ẍchoje' yi jamel yi mu'ẍt tiempa'tz.
53 Nin tajwe'n tz'i'lwij wutz chi jun ak'unwil yi na ak'uj tan yobi'n, quil tzitak' ama'l tan toque'n buchle'n.