Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 25:40 in Aguacateco

Help us?

Levítico 25:40 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

40 ma na tajwe'n tzitak' k'ej chi na itak' k'ej jun ak'unwil, nka chi na itak' k'ej jun aj posarinl. Nin stz'ak'ujk tzituch' jalen yil tz'opon k'ejlal yi jun yob tetz jubileo, tan tele'n liwr.