Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 25:16-17 in Aguacateco

Help us?

Levítico 25:16-17 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

16 Xom quen tu' te yi jatna' tlen cosech txe'n je', ya'tz nin jamel yi cojbil sbne'-tz. Nin yi ko coboxte'n yob cosech tan je'n, ajnak tzaj nin tzun sbne' jameltz, na yi na c'aylij i'tz yi tajlal e'ch cosech.
17 ”Qui tzun tzipaysaj iwutz tzitibil itib. Ma na ek wok inchi', na yi in wetz in iRyosil yi na cawun tzite'j.