Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 25:15 in Aguacateco

Help us?

Levítico 25:15 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

15 Na yi wunak yi lok'on jun piẍ tx'otx', ntin ẍchoje' yi tajlal cosech yi sjalok jalen yil tz'ucu'l junt tir yi jun yob yi na bi'aj jubileo, nin yi jun yi na c'ayin tetz yi tx'otx', ntin sjake' yi jamel yi e'chk cosecha'tz yi txe'n je' swutz yi cojbil.