Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 25:1 in Aguacateco

Help us?

Levítico 25:1 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

1 Itzun yi jilone'n tzaj Kataj Ryos tetz Moisés, wi yi wutz yi na bi'aj Sinaí, itzun saj tloltz tetz: