Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 24:6 in Aguacateco

Help us?

Levítico 24:6 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

6 nin ba'n je' yi pama'tz awa'n wi yi mes, yi oro cu'n yi at tzinwutz, nin ba'n tzatxole'n cob txol tan kakchak nin tu' yi jujun txol.