Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 24:22 in Aguacateco

Help us?

Levítico 24:22 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

22 ”Na yi e'chk ca'wla'tz nicy' nintu' sbne' scyetz yi e' xonl Israel, scyuch' yi e' awer nak yi najlche'-tz. Ban wok bin tane'n e'chk inca'wl na in yi Ryos yi itajcawil.”