Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 24:12-23 in Aguacateco

Help us?

Levítico 24:12-23 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

12 Ej, nin te yi na chitzan tan ẍch'iwe'n yi tajbil Kataj Ryos tan chibnol, nin tzun octz cyak'un xetze'.
13 Saje'n tzun tlol Kataj Ryos tetz Moisés, itzun taltz:
14 “Cy'ajlen yi juna'tz yi mmo'c tan telse'n ink'ej, le yi ama'l kale najlquixe't, nin tircu'n yi e' yi ja quibit yi mmo'c tan telse'n ink'ej ba'n lje' chik'ab twi' tan ẍchajle'n yi juncu'n i' ajpaj. Nin tircu'n yi e' wunak tetz tnum ba'n lchibiy cu'n tan c'ub.
15 Ma jalu', txolnin yi xtxolbile'j scyetz yi e' xonl Israel: Alchok scyetz yil tz'oc tan telse'n k'ej yi bi' yi kaRyosil, i' aj paj, nin tircu'n yi e' xonl Israel chocopon tan biyle'n cu'n, tan c'ub. Nin qui'c na ban ko i'tz jun xonl Israel, nka jun awer nak yil tz'oc tan telse'n k'ej Ryos, tajwe'n tan quime'n.
17 ”Ncha'tz alchok scyetz yil biycu'n jun wunak, tajwe'n tan quime'n.
18 ”Alchok scyetz yil quim tawun junt ta'n, tajwe'n tan tk'ol xel.
19 ”Nin alchok scyetz yil ban quen jun takle'n te'j junt, tajwe'n tan tijol yi mbi cu'n mban.
20 Ko at jun yi ja wak'xij bakil junt ta'n, tajwe'n tan wak'xe'n tetz bakil, ko ja el wutz jun tan junt, tajwe'n tan tele'n wutz yi jun yi me'lsan wutz yi tuch', ko ja el te' jun tan junt tuch', ncha'tz tajwe'n tan tele'n te' yi juna'tz. Bantz tijol yi q'uixc'uj yi na icy'pon tan yi jun yi na lo'on.
21 ”Alchok scyetz yil biy cu'n tawun junt, tajwe'n tan tk'ol xel. Ma na alchok scyetz yil biy cu'n jun wunak, tajwe'n tan cwe'n biyij.
22 ”Na yi e'chk ca'wla'tz nicy' nintu' sbne' scyetz yi e' xonl Israel, scyuch' yi e' awer nak yi najlche'-tz. Ban wok bin tane'n e'chk inca'wl na in yi Ryos yi itajcawil.”
23 Jilone'n tzun Moiséstz scyetz yi e' xonl Israel, nin tzun el tzaj quicy'al yi juna'tz yi oc tan telse'n k'ej Kataj Ryos, nin tzun cu' chibiyoltz tan c'ub. Quib yi tal Ryos tetz Moisés, inin tzun cyulej yi e' xonl Israeltz.