Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 24:1-3 in Aguacateco

Help us?

Levítico 24:1-3 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

1 Ej nintzun jilon tzaj junt tir Ryostz tetz Moisés itzun taltz tetz:
2 “Cawunin scyetz yi e' atanum yi e' xonl Israel tan cyak'ol aceitil oliw te yi balaj, bantz quil chitzaj yi e'chk txekbil.
3 Nin tajwe'n yil tz'oc Aarón tan nuc'le'n yi e'chk cantil, bantz quil chitzaj yi e'chk txekbil yi at swutz Kataj Ryos le mantial tetz molbil ibaj, swutze'ltzaj yi xbu'k yi at swutz yi caẍa' kale atit cu'nt yi cob lepaj c'ub tetz yi trat. Nin yi xtxolbile'j i'tz jun ca'wl tetz cyakil tiemp, yi tajwe'n tan quibital yi e' initxa' yi xomt che' tzaj.