Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 23:6-11 in Aguacateco

Help us?

Levítico 23:6-11 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

6 ”Nin le o'laji'n k'ej te ite'n nin xawa'tz, na taj ticy'se'n yi k'ejlal tan bajse'n yi pam yi qui'c xtx'amil, tan tak'le'n ink'ej. Tetz juk k'ej tajwe'n tan ibajsal pam yi qui'c xtx'amil.
7 Nin yi bajx k'ej te yi juk k'eja'tz, tajwe'n tan imolol itib na wi'nin xanil yi jun k'eja'tz. Quil xak'uj wok le jun k'eja'tz.
8 Nin tul yi jujun k'eja'tz tajwe'n tan ipatil itx'ixwatz tzinwutz. Ej nin le juki'n k'ej, tajwe'n tan imolol itib na wi'nin xanil yi jun k'eja'tz. Qui'c cuj tan ibnol jun jilwutz ak'un.”
9 Ej nin tzun jilon tzaj junt tir Ryos tetz Moisés, itzun taltz:
10 “Txolnin yi e'chk xtxolbile'j scyetz yi e' atanum, yi e' xonl Israel: Yi nsken wi't cxo'c tul yi ama'l yil swak'e' tzitetz, nin yil je' yi icosech tetz triw, tajwe'n tz'opon yi bajx boc'oj ita'n tk'ab yi pale'.
11 Ma yi nsken wi't icy' yi jun k'ej tetz ujle'n, tajwe'n tzun tan sukil yi pale' yi jun boc'oj triwa'tz tzinwutz chi jun oy yi wi'nin k'ej, bantz wuk'ol ama'l tan itule'n tzinwutz.