Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 23:17-26 in Aguacateco

Help us?

Levítico 23:17-26 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

17 Nin tajwe'n tan bene'n chicy'al jujun najal cob pam yi at xtx'amil, yi na bnix te yi balaj jarina'tz, yi cyaj liwr talal jujun, chi jun oy yi wi'nin k'ej, tetz yi bajx wutz yi cosech tan itoye'n tzinwutz, yi in Jehová yi iRyosil.
18 Nin tuml yi pama'tz, tajwe'n tan bene'n quicy'al juk ne'ẍ cne'r tan jun yob jujun, yi qui'c mu'ẍ tal chiyana'sil, tu jun ne'ẍ tor, nin cob cne'r yi mam, tan chipat-xe'n tan tak'le'n ink'ej, na i'tz jun oy yi wi'nin c'o'cal tzinwutz. Tajwe'n xomt nin yi e'chk oya'tz tetz triw tu win, yi na chiquim yi e' awuna'tz.
19 ”Ncha'tz tajwe'n tan itoyil jun chiw, tan xtx'ajle'n itil, nin cob tal ne'ẍ cneru' tan jun yob jujun, tetz jun oy tetz tzatzin paz.
20 Nin yi pale' tz'ocopon tan suke'n nin yi e'chk awuna'tz chi jun oy yi wi'nin k'ej swutz Ryos, tuml yi pam yi na bnix te yi bajx wutz yi cosech, nin tuml yi cob ne'ẍ cne'r. Wi'nin xanil yi oya'tz swutz Ryos, nin tetz yi pale' sbne'.
21 ”Nin te ite'n nin k'eja'tz, tajwe'n tan ibnol jun molo'n ib yi wi'nin xanil, nin quil tziban jun ak'un yi na taj wi'nin walor. Nin yi jun xtxolbile'j, i'tz jun ca'wl sbne' yi tajwe'n tziban tane'n tetz cyakil tiemp, nin qui'c na ban na' lcxa't cu'nt.
22 ”Yil tz'opon k'ejlal tan je'n icosech, quil tzisicy'e'n yi e'chk tal bak'wutz yi na cyaj cyen tx'akxuj, nin quil tzitxoy yi e'chk wutz yi bakaji'n yi na cyaj cyen wi tx'otx'. Ak'wok quen scyetz yi e' tal prow me'ba', nin scyetz yi e' awer nak. Na in iRyosil, yi na chincawun tzite'j.”
23 Ej nintzun jilon tzaj junt tir Kataj Ryos tetz Moisés tan talche'n:
24 “Txolaj yi xtxolbile'j scyetz yi e' atanum yi e' xonl Israel: Yi bajx k'ej tetz yi juki'n xaw, tajwe'n tan ibnol tane'n jun k'ej ujle'n, nin jun molo'n ib yi wi'nin xanil, nin tajwe'n tz'oc chun te jun k'eja'tz.
25 Tajwe'n tan ipatil jun oy tan tak'le'n k'ej Ryos, nin qui'c cuj tan ibnol jun jilwutz ak'un yi na taj wi'nin walor.”
26 Jilone'n tzaj Kataj Ryos junt tir tetz Moisés, itzun taltz: