Text copied!
CopyCompare
Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament - Levítico - Levítico 23

Levítico 23:16-18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
16Nin te yi junt k'ej, tib yi ca'wunak beluj k'eja'tz, i'tz jun k'ej ujle'n, nin na jepon tajlal tetz nicy' cient k'ej. Ej nin te yi jun k'eja'tz tajwe'n yil tzitoy wok swetz yi wutz yi ac'aj cosech tetz triw.
17Nin tajwe'n tan bene'n chicy'al jujun najal cob pam yi at xtx'amil, yi na bnix te yi balaj jarina'tz, yi cyaj liwr talal jujun, chi jun oy yi wi'nin k'ej, tetz yi bajx wutz yi cosech tan itoye'n tzinwutz, yi in Jehová yi iRyosil.
18Nin tuml yi pama'tz, tajwe'n tan bene'n quicy'al juk ne'ẍ cne'r tan jun yob jujun, yi qui'c mu'ẍ tal chiyana'sil, tu jun ne'ẍ tor, nin cob cne'r yi mam, tan chipat-xe'n tan tak'le'n ink'ej, na i'tz jun oy yi wi'nin c'o'cal tzinwutz. Tajwe'n xomt nin yi e'chk oya'tz tetz triw tu win, yi na chiquim yi e' awuna'tz.

Read Levítico 23Levítico 23
Compare Levítico 23:16-18Levítico 23:16-18