Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 22:5 in Aguacateco

Help us?

Levítico 22:5 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

5 nka alchok scyetz yil tz'oc quen tetz jun yi qui xansa'nt, tampaj yil maque'n jun txuc yi tu na jut nin tu' wankil wuxtx'otx', nka yil noj quen te jun wunak yi qui xansa'nt,