Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 21:3-4 in Aguacateco

Help us?

Levítico 21:3-4 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

3 nka jun cyanub yi qui ocnak chmil, nin yi cho'n najlij scyuch', ba'n tzun chimactz wankil yi alma'a'tz.
4 Poro qui'c cuj tan chimacol jun alma' yi ko i'tz jun cyanub yi umnakt.