Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 21:19-20 in Aguacateco

Help us?

Levítico 21:19-20 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

19 nka wak'xnakt yi tkan, nka yi k'ab,
20 nka yi at muc'uxil wutz coc, nka yi qui nin ch'uy wutz tkan, nka yi muj nin tu' te'j wutz, nka yi xlac'at wutz yi xcy'akach yi at te'j, nka yi at tx'a'c te wankil, nka po'tnak yi chiquiwel.