Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 20:23-26 in Aguacateco

Help us?

Levítico 20:23-26 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

23 Quil cxomwok te cyajtza'kl yi e' wunak yi chelpon inlajul swutz yi ama'la'tz. Na yi e'a'tz ja chiban yi e'chk yab ajtza'kla'tz yi chin juntlenin, cha'stzun te qui nin mintx'aj yi cyajtza'kl, nin chelpon inlajul swutz yi ama'la'tz.
24 Jun cu'n swale' nin tzitetz, yi itetz sbne' yi jun ama'la'tz yi chum balaj nin. ”In iRyosil, yi ja cxje' intxa'ol ẍchixo'l yi e' mas jilwutz wunak.
25 Cha'stzun te tajwe'n tan tele'n itxum scyetz yi e' txuc yi xan tu yi e' yi nk'e'tz xan tan ibajsal nka tan imacol. Quil tzitelsaj ik'ej tan tu' yil tzibajsaj nka yil tzimac yi e' txuca'tz yi xan.
26 Yi ax itetz tajwe'n tan itoque'n tetz jun jilwutz wunak yi xansa'nt tzinwutz, na yi in wetz in Jehová, nin chin xan cunin in, nin ja cxje' intxajol ẍchixo'l tircu'n yi e' wunak yi ate' wuxtx'otx' tan itoque'n tetz intanum.