Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 20:23 in Aguacateco

Help us?

Levítico 20:23 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

23 Quil cxomwok te cyajtza'kl yi e' wunak yi chelpon inlajul swutz yi ama'la'tz. Na yi e'a'tz ja chiban yi e'chk yab ajtza'kla'tz yi chin juntlenin, cha'stzun te qui nin mintx'aj yi cyajtza'kl, nin chelpon inlajul swutz yi ama'la'tz.