Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 20:15 in Aguacateco

Help us?

Levítico 20:15 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

15 ”Yi ko at jun yaj yil xcon jun txuc chi na xcon jun xna'n, tajwe'n tan cwe'n biyij. Nin tajwe'n tan cwe'n biyij yi txuc.