Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 19:4-9 in Aguacateco

Help us?

Levítico 19:4-9 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

4 ”Quil tzilok'wok wutz junt ryos, nin quil tziban junt ryos yi ch'ich' cu'n. Na yi in wetz in iRyosil, yi na chincawun tzite'j.
5 ”Yil cxopon tan toye'n yi oy yi na ẍchaj yi ja jal tzatzin paz skaxo'l, oyinwok sk'il cu'n, nin banwok yi e'chk xtxolbil yi na chintzatzin te'j.
6 Yi itawun yil tzitoy, tajwe'n tan baje'n ita'n te ite'n nin k'eja'tz, nin ncha'tz ba'n lbaj le ca'pi'n k'ej, poro yi sowril yil cyaj tetz yi toxi'n k'ej, tajwe'n tan pat-xe'n.
7 Yi kol je' bajsa'n yi jun oya'tz le toxi'n k'ej, qui'c xac sbne' tzinwutz, nin quil chintzatzin te'j.
8 Alchok scyetz yil bajse'n, sjalok til, nin stz'elk cu'n swutz, tampaj yi ja po'tzaj yi oy yi wi'nin k'ej tzinwutz.
9 ”Yil tz'opon k'ejlal yil je' yi icosech, quil tzisicy'e'n yi e'chk tal bakaj yi na cyaj cyen tx'akxuj, nin quil cxo'c tan xtxoye'n txo'lak yi stz'isil yi ja el quen.