Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 19:37 in Aguacateco

Help us?

Levítico 19:37 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

37 ”Ma jalu', banwok bin tane'n e'chk inca'wl, tu e'chk ley yi bixba'nt wa'n. Xomenwok te'j. Na yi in wetz in Jehová iRyosil, yi na chincawun tzite'j.”