Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 19:32-33 in Aguacateco

Help us?

Levítico 19:32-33 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

32 ”Ak'wok chik'ej yi e' yi ja tijin chic'u'l, ba'n cxcye'e'n wok ẍchiwutz tan tak'le'n chik'ej. Chajwok ic'ulutxumil, tan imbi'. Na yi in wetz in Jehová iRyosil, yi na chincawun tzite'j.
33 ”Quil che' ibuch yi e' awer nak yi najlche' tzixo'lwok.