Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 19:27-30 in Aguacateco

Help us?

Levítico 19:27-30 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

27 ”Quil tz'el xi'il iwi' ita'n yi junit setej sban, nin quil tz'el ju' ixmatzi' ita'n.
28 ”Quil tziq'uixpuj iwankil tampaj tu' yi na quim jun. Nin quil tz'oc jun itechl ita'n te iwankil. Na yi in wetz in Jehová iRyosil, yi na chincawun tzite'j.
29 ”Quil tzitelsaj k'ej ime'l, tan tu' yil tz'oc ita'n tetz jun wi'tz aj bnol tetz. Quil tzipo'tzaj itanum tan e'chk ajtza'kl yi chin xa'bil nin.
30 ”Banwok tane'n e'chk k'ej tetz ujle'n yi bixba'nt wa'n. Ak'wok k'ej yi mantial tetz molbil ibaj kale najlchine't. Na yi in wetz in iRyosil, yi na chincawun tzite'j.