Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 19:2-4 in Aguacateco

Help us?

Levítico 19:2-4 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

2 “Alaj yi xtxolbile'j scyetz yi e' atanum Israel: Nque'nwok tetz jun jilwutz wunak yi xansa'nt, na yi in wetz yi iRyosil, chin xan nin in, nin chin tz'aknak cunin in.
3 ”Ak'wok len k'ej itaj itxu'. ”Ncha'tz banwok tane'n e'chk k'ej tetz ujle'n yi txumijt wa'n. Na yi in wetz in iRyosil, yi na chincawun tzite'j.
4 ”Quil tzilok'wok wutz junt ryos, nin quil tziban junt ryos yi ch'ich' cu'n. Na yi in wetz in iRyosil, yi na chincawun tzite'j.