Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 19:2 in Aguacateco

Help us?

Levítico 19:2 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

2 “Alaj yi xtxolbile'j scyetz yi e' atanum Israel: Nque'nwok tetz jun jilwutz wunak yi xansa'nt, na yi in wetz yi iRyosil, chin xan nin in, nin chin tz'aknak cunin in.