Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 19:19-20 in Aguacateco

Help us?

Levítico 19:19-20 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

19 ”Banwok tane'n yi e'chk inca'wl. ”Quil tzitak' ama'l tan chisakche'n yi itawun tu junt jilwutz txuc. ”Quil tziyuj cu'n junt jilwutz ij txo'l yi ij yi na itaw wok swutz itx'otx'. ”Quil tz'oc jun be'ch itetz tzite'j, ko banij tane'n tan cobox jilwutz nok'.
20 ”Yi ko at jun lwitbej tib tu jun xun esclaw yi i'tz tetz junt yaj, nin txe'n lok'xij yi jun xuna'tz tan tele'n liwr, yi juna'tz yi nwitbej tib tuch', tajwe'n tan ẍchojol yi paltil. Poro nk'e'tz sotzel chiwutz sbne', na yi jun xuna'tz atite't jak' cawl yi patrón.