Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 19:10-11 in Aguacateco

Help us?

Levítico 19:10-11 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

10 Ncha'tz quil cxo'c tan xtxoye'n wutz yi uva, nin quil tzisicy'e'n yi e'chk wutz yi na cyaj cyen tx'akxuj, cyajk tu'tz ita'n scyetz yi e' tal prow me'ba', nin scyetz yi e' awer nak. Na yi in wetz in iRyosil, yi na chincawun tzite'j.
11 ”Quil cxalk'ij. Ncha'tz quil tzijal jun wi itak', nin quil tzijop iwutz tzitibil itib.